IMVALO   Vergunde opslagplaats

 

vergunde opslagplaats

De gedeelten van de zandwinput die werden ontgonnen zijn vergund als DOP of Definitieve Opslagplaats voor 200.000m³ zuivere gronden conform VLAREBO (vrij hergebruik bodembestemmingstype II).

De opvulling mag volgens de verleende vergunning (rubriek 60.2 van VLAREM I) uitsluitend gebeuren met niet-verontreinigde uitgegraven bodem, of bodem die een fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde uitgegraven bodem die inzake fysische samenstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 162 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO).

Ook moeten de aangebrachte gronden inzake chemische samenstelling voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in bijlage V van hetzelfde VLAREBO-besluit.
Daarbij komt dat er een extra voorwaarde voor de uitgegraven bodem is opgelegd in onze milieuvergunning. De hoeveelheid minerale olie in de bodem mag maximaal 100 mg/kg droge stof bedragen.

Vooraleer wij grond kunnen aanvaarden dient er een technisch verslag te worden opgesteld zoals voorgeschreven door een bodembeheerorganisatie. Ook verwachten wij dat de conformverklaring van het technisch verslag door de bodembeheerorganisatie ons wordt voorgelegd.
Voor alle informatie rond de bodembeheerorganisaties nl.: Grondbank vzw en Grondwijzer vzw kun je hier doorklikken naar hun websites.

Uiteraard kunnen wij ook instaan voor het afhalen van de uitgegraven grond en het transport naar onze DOP.

De DOP is gelegen langs de Cappoenstraat (voorheen Kromfortstraat) te Adinkerke - De Panne en is zeer gemakkelijk te bereiken via de afrit 1 (Adinkerke - De Panne) van de A18/E40.
Klik hier voor een plannetje.

zandwinning
vergunde opslagplaats
contact